แนวคิด ทฤฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิด ทฤฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: แนวคิด ทฤฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นวัตกรรม

1.1. แนวคิดใหม่

1.2. วิธีการปฏิบัติใหม่

1.3. ส่งประดิษฐ์ใหม่

1.4. ดัดแปลงจากของเดิม

2. ทฤษฎี

2.1. Problem-based learning

2.1.1. การจักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานปัญหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว

2.2. Activity based learning

2.2.1. กเรียนรู้เน้นบทบาทและมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2.3. Flipped classroom

2.3.1. การจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

3. แนวคิด

3.1. การใช้ IT ในการเรียนการสอน

3.1.1. เน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1.1.1. การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา IT เช่น การจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่ใช้ IT เป็นต้น

3.1.2. การประเมินตามสภาพความเป็นจริง

3.2. บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น

3.2.1. วิธีการบรรยายให้ผู้เรียนท่องจำและทำความเข้าใจเนื้อหา

3.3. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.3.1. พื้นฐานความคิด

3.3.1.1. ผู้เรียนมีความแตกต่าง

3.3.1.2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

3.3.1.3. กรเกิดได้ตลอดเวลา

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1. Computer

4.2. Cal

4.3. Fu ture

4.4. Socialmedia for learning

4.5. E-Learning

4.6. Learning object

4.7. WBL

4.8. Visualizer

4.9. เครื่อง LCD