TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 by Mind Map: TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11

1. Tin Học

1.1. Các kiểu dữ liệu

1.1.1. Kiểu Nguyên : Byte,Integer,Word,Longint

1.1.2. Kiểu Thực : Real, Extended

1.1.3. Kiểu kí tự : Char

1.1.4. Kiểu Logic : Boolean

1.2. Khai báo biến

1.2.1. Trong Pascal, khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa var có dạng sau: var: <kiếu dữ liệu>;

1.2.2. Program <Tên chương trình>; uses <tên các thưviện>; const <lên hằng> = <giá trị của hằng>; var <tên biến>: <kiếu dữ liệu>; (* có thế còn những khai báo khác *)

1.3. Câu lệnh nhập / xuất dữ liệu

1.3.1. Nhập dữ liệu từ bàn phím

1.3.1.1. read(<danh sach bien vao>);

1.3.1.2. readln(<danh sach bien vao>)

1.3.1.3. <danh sach bien vao>

1.3.1.4. vd : read(tuoi);

1.3.2. Đưa dữ liệu ra màn hình

1.3.2.1. write(<danh sach bien vao ra>);

1.3.2.2. writeln(<danh sach bien vao ra>);

1.3.2.3. <danh sach bien vao ra>

1.4. Câu lệnh rẽ nhánh

1.4.1. Dạng thiếu: Nếu … thì

1.4.1.1. if<điều kiện> then <câu lệnh>;

1.4.2. Dạng đủ: Nếu … thì …,nếu không thì

1.4.2.1. if<điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

1.5. Câu lệnh lặp

1.5.1. Dạng lặp tiến

1.5.1.1. for • <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh> ;

1.5.2. Dạng lặp lùi

1.5.2.1. for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> do <câu lệnh> ;

2. Toán Học

3. Ngữ Văn

4. Hóa Học

5. Vật Lí

6. Sinh Học

7. Địa Lí

8. GDCD

9. Tiếng Anh

10. Công Nghệ

11. Lịch Sử

12. GDCD