ประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา (ประเทศเยอรมนี)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา (ประเทศเยอรมนี) by Mind Map: ประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา (ประเทศเยอรมนี)

1. ผลการทดสอบ PISA

1.1. การทดสอบ PISI และการอภิปรายผลทำให้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวอย่างรวดเร็ว พบว่ามีจุดย่อยในการพัฒนาประเทศ

1.2. จากการประเมินพบว่า ประเทศเยอรมนีมีนักเรียนอยู่ในความเสี่ยง 25 % และ 10% ของนักเรียนลวนไม่รู้หนังสือ

2. การศึกษาในประเทศเยอรมนี

2.1. หลังจากจบประถม 4 แยกนักเรียนไปโรงเรียนต่าง ตามผลการศึกษา

2.2. ระบบไตรภาคี

2.2.1. เฮาพ์ชูเล มัธยมต้นเน้นความรู้ทั่วไป

2.2.2. เรอาลชูเล มัธยมต้นเน้นต่อสายอาชีพ

2.2.3. กึมนาซิอุม โรงเรียนสายวิชาการ

2.3. ระบบไตรภาคี เป็นระบบที่ขาดความเชื่อมโยง เมื่อเด็กอายุ 10ขวบ จะถูกจัดให้เรียนโรงเรียนแบบใดแบบหนึ่ง สิ่งนี้เองเป็นตัวกำหนดแนวการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์

3. การปฏิรูปโรงเรียน

3.1. 1. มุ่งเน้นสนับสนุนนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในระดับอนุบาลและระดับอื่นๆทั้งหมด

3.2. 2.เปลี่ยนระยะเวลาเป็นเรียนแบบเต็มวัน จะมีเวลาให้เด็กมากขึ้นและเด็กเข้าถึงเฉพาะรายได้ดี

3.3. 3.มีระบบมาตรฐานการศึกษา เพื่อครู ผู้ปกครอง และเด็ก จะได้ทราบว่าเรียนอะไร

4. วิธีปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ ในประถม5

4.1. 1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นพร้อมกันในจุดมุ่งหมายแต่ละคน

4.2. 2.นักเรียนมีความสามารถที่ดีขึ้น และกระตือรือร้นทำงานในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

5. หลังจากผลการประเมิน PISA ออก

5.1. 1.โรงเรียนอนุบาลเปิดให้การศึกษาแก่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป หลายแห่ง

5.2. 2.มีการสอนพิเศษภาษาเยอรมนีแก่เด็ก ผู้ปกครอง ครอบครัวอพยบ

5.3. 3.ใช้โครงสร้างฝึกหัดครูแบบใหม่

5.4. 4.มีการจ้างครูเพิ่มขึ้นในการสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ

5.5. 5.มีการสอนเต็มวันแก่เด็กด่อยโอกาสและเปิดโอกาสที่มากกว่าสอนเต็มวันให้แก่เด็กอื่นๆ

5.6. 6.เปิดทดสอบภาษาสำหรับเด็กที่กำลังจะเข้าโรงเรียนที่ไม่เคยเรียนชั้นอนุบาลมาก่อน

5.7. 7.ผนวกโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อจัดกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีระดับความสามารถเชิงวิชาการแตกต่างกัน

5.8. 8.มีผลโปรแกรมคุณภาพต่างๆสำหรับครูและผู้ปกครองมากขึ้น

6. ปฏิรูปโรงเรียนแบบเก่าไปเป็นแบบใหม่

6.1. ระบบโรงเรียนแบบสองเสา

6.1.1. 1.โรงเรียนที่เน้นการเรียนต่อสายอาชีพ

6.1.2. 2.โรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ