การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น by Mind Map: การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

1. ประวัติการจัดการศึกษา

1.1. การศึกษาระบบโรงเรียนสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2415

1.2. กฎหมายที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาและกฎหมายที่ว่าด้วยระบบโรงเรียนเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2490

1.3. ระบบการศึกษาในโรงเรียนถูกจัดขึ้นด้วยระบบ 6-3-3-4

2. การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

2.1. พ.ศ. 2491 เริ่มมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทั้งแบบศึกษาในเวลาและนอกเวลา

2.2. พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยระบบใหม่ได้เริ่มขึ้น

2.3. พ.ศ. 2493 เริ่มมีวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับอนุปริญญา และมีการดำเนินปรับปรุงจนเป็นระบบถาวรในปี พ.ศ. 2507

2.4. พ.ศ. 2504 ได้มีระบบการเรียนทางไปรษณีย์

2.5. พ.ศ. 2505 เริ่มมีวิทยาลัยเทคนิค โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาศึกษาต่อ 5 ปี

2.6. พ.ศ. 2534 มีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษานักเรียนและนิสิตนักศึกษา ที่มีความพิการไม่ว่าจะ หูหนวก ตาบอดหรือพิการด้านอื่น ๆ จะมีโรงเรียนสอนคนหูหนวก คนตาบอด และโรงเรียนสำหรับเด็กพิการด้านอื่น ๆ

3. นโยบายและโครงการพิเศษ

3.1. การเร่งรัดปลูกฝังลักษณะนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนทุกระดับ

3.2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3. เน้นการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

3.4. การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมป้องกันแผ่นดินไหว

3.5. ระบบการยกระดับมาตรฐานความสามารถทางวิชาการของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. การศึกษาภาคบังคับ

4.1. โรงเรียนรัฐบาลสำหรับการศึกษาภาคบังคับ

4.2. โรงเรียนเอกชนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ

4.3. โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ยึดมาตรฐานของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)

5. การสอนวินัยทางการศึกษา

5.1. ให้เคารพต่อสังคม

5.2. การสร้างแรงจูงใจให้อยู่รวมเป็นกลุ่มโดยให้รางวัลเป็นกลุ่มมากกว่าจะให้รางวัลเป็นบุคคล

5.3. เน้นหนักในเรื่องความขยัน การตำหนิตนเอง และอุปนิสัยการเรียนรู้ที่ดี

5.4. ชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังว่าการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

6. การศึกษาในระดับต่างๆ

6.1. ชั้นประถมศึกษา มีระยะเวลาในการเรียน 6 ปี นักเรียนจะมีอายุระหว่าง 6–12 ปี

6.2. ชั้นมัธยมต้น มีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี นักเรียนจะมีอายุระหว่าง 12–15 ปี

6.3. ชั้นมัธยมปลายมีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี นักเรียนจะมีอายุระหว่าง 15–18 ปี

7. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปในศตวรรษที่ 21

7.1. ปรับปรุงสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน

7.2. กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือและบริการชุมชน

7.3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

7.4. ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้

7.5. มีการฝึกอบรมครูให้เป็น "ครูมืออาชีพ"

7.6. สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ

7.7. กำหนดปรัชญาการศึกษาให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21

8. ระบบการผลิตและพัฒนาครู

8.1. ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีสถานะทางสังคมสูง

8.2. ครูมีรายได้ดี และมีการปรับเงินเดือนของครูอยู่เป็นระยะ ๆ เงินเดือนเริ่มต้นของครูเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับอาชีพทางวิชาการอื่น ๆ

8.3. ระบบการพัฒนาครู

8.3.1. การฝึกอบรมที่จัดในระดับชาติ

8.3.2. การฝึกอบรมที่จัดระดับจังหวัด

8.4. ครูญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

8.4.1. ระดับสามัญ(regular)

8.4.1.1. ชั้นสูง

8.4.1.2. ชั้นหนึ่ง

8.4.1.3. ชั้นสอง

8.4.2. ระดับพิเศษ (special)

8.4.3. ระดับชั่วคราว(temporary)