ORGANITZACIÓ EDUCATIVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORGANITZACIÓ EDUCATIVA by Mind Map: ORGANITZACIÓ EDUCATIVA

1. Legislació

1.1. LODE

1.2. LOGSE

1.3. LOE

1.4. LEC

1.5. LOMCE

1.6. LOPEGC

1.7. LOCE

2. Estructura organitzativa

2.1. RECURSOS HUMANS

2.1.1. Estructura vertical

2.1.1.1. Òrgans de govern

2.1.1.1.1. Col·legiats

2.1.1.1.2. Unipersonals

2.1.2. Estructura horitzontal

2.1.2.1. Agrupament del professorat

2.1.2.1.1. Òrgans de docència

2.1.2.1.2. Òrgans d'estudi i assessorament

2.1.2.1.3. Òrgans de direcció i govern

2.1.2.2. Agrupament de l'alumnat

2.1.2.2.1. Vertical

2.1.2.2.2. Horitzontal

2.1.2.3. Estructura de suport i staff

2.1.2.3.1. Departaments/Seminaris didàctics

2.1.2.3.2. Equips educatius

2.1.2.3.3. Equips AD-HOC

3. Plantejaments institucionals

3.1. Llarg termini

3.2. Mitjà termini

3.3. Curt termini

4. PEC

5. PCC

6. PGC

6.1. els seus objectius han de ser coherents amb

7. NOFC

7.1. ajuda en l'assoliment dels objectius de

8. Memòria

9. Pressupost

9.1. coherent amb

10. Carta de compromís

11. Projecte de direcció

11.1. ordena el desplegament i l'aplicació de

12. Programació

13. Plans i projectes

13.1. tenen relació directe amb