โครงสร้างกาบริหารโครงการ ระบบการยื่นคำขอเช่าที่ดินราช

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างกาบริหารโครงการ ระบบการยื่นคำขอเช่าที่ดินราช by Mind Map: โครงสร้างกาบริหารโครงการ ระบบการยื่นคำขอเช่าที่ดินราช

1. คุณนพดล

1.1. รับผิดชอบงานด้านระบบลงทะเบียนของผู้ขอเช่าที่ดินระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน

1.1.1. เขียนระบบลงทะเบียนของผู้ขอเช่าที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

2. คุณเสารส

2.1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการยื่นคำขอของผู้เช่าที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

2.1.1. เขียนระบบการยื่นคำขอเช่าของผู้ขอเช่าที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

3. คุณนัดดาพร

3.1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบตรวจสอบการยื่นคำขอของผู้เช่าด้านเจ้าหน้าที่ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

3.1.1. เขียนระบบตรวจสอบการยื่นคำขอของผู้เช่าด้านเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

4. คุณประชา

4.1. สำรวจระบบเก่าที่มีชื่อเสียงข้อมูลสู่ระบบใหม่ระยะเวลาการดำเนินการ 10 วัน

4.1.1. โอนถ่ายข้อมูลระบบเก่าที่ต้องการให้มีสู่ระบบใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน