Các kiểu câu mơ hồ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các kiểu câu mơ hồ by Mind Map: Các kiểu câu mơ hồ

1. TỪ VỰNG

1.1. đồng âm

1.1.1. danh từ

1.1.2. động từ, tính từ

1.1.3. từ tình thái

1.1.3.1. được

1.1.3.1.1. Tiếng Huế nghe được không chị?

1.1.3.2. phải

1.1.3.3. có thể

1.2. đa nghĩa

1.3. đa tiết

2. CẤU TRÚC

2.1. các từ nối

2.1.1. cho

2.1.2. với

2.1.3. của

2.1.4. thì

2.2. kết hợp nhiều tiếng liên tiếp

2.2.1. Cô Ba rất quý người bạn học ở Nam Định

2.2.1.1. cô Ba học ở Nam Định

2.2.1.2. người bạn học ở Nam Định

2.3. cụm từ phụ trợ

2.3.1. N - A - V

2.3.1.1. Bác nông dân ranh mãnh đáp

2.3.2. N - không - VP/A

2.3.2.1. Xe không được rẽ trái

2.3.3. N1/NP - (X) - của - N2

2.3.3.1. Sự phê bình truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan.

2.3.4. VP - NP (mà) - X

2.3.4.1. Các tổ trưởng nộp ngay

2.3.4.2. các tài liệu

2.3.4.3. đã phát trong ngày hôm nay

2.4. đẳng lập

2.4.1. Cái nhà và cái sân rộng.

2.4.2. phủ định của cấu trúc đẳng lập

2.4.2.1. Hắn không uống và gắp liên tiếp.

3. LÔGÍCH

3.1. chủ ngữ

3.1.1. CHỊ EM đến rồi chứ?

3.2. từ nhân xưng

3.2.1. Ba cho rằng ANH TA không thông minh.