Các loại câu sai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các loại câu sai by Mind Map: Các loại câu sai

1. NGỮ NGHĨA

1.1. Lô-gích

1.1.1. Qua NHÂN VẬT CHỊ DẬU, ta thấy được bản chất xấu xa thối nát của chế độ thực dân phong kiến.

1.2. Qui chiếu

1.2.1. người đọc hiểu sang đối tượng khác

1.2.1.1. Tuy ông Nam đã già nhưng ÔNG ẤY vẫn khỏe. -> đúng

1.2.1.2. Tuy ông Nam đã già nhưng HẮN vẫn làm việc chăm chỉ. -> sai

2. NGỮ PHÁP

2.1. Nguyên nhân tâm lí

2.1.1. thể hiện 2 ý trong 1 câu

2.1.2. quên những ý, những từ đã viết

2.1.3. không lường trước được sự đòi hỏi tất yếu trong sự tương hợp giữa các từ đã xuất hiện với những từ tất yếu sẽ xuất hiện sau đó

2.2. Nguyên nhân chập cấu trúc

2.2.1. lấy một phần hay toàn bộ cấu trúc này gắn vào một phần hay toàn bộ của một cấu trúc khác. Kết quả là làm cho một câu sai vì không theo một cấu trúc nhất quán.

2.2.1.1. Một thành phố RẤT trẻ MĂNG

2.3. Nguyên nhân không viết đủ các thành phần câu hoặc viết sai cấu trúc ngữ pháp của một câu

2.3.1. Chính vì vậy mà hiện tượng xe máy ngày càng tăng KHÔNG NHỮNG đây là nỗi lo lắng của người dân MÀ là vấn đề nan giải của các cấp chính quyền.