Cung-Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cung-Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (1) by Mind Map: Cung-Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (1)

1. khái niệm cung-cầu

1.1. Khái niệm cầu

1.1.1. Là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng càn mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định

1.2. Khái niệm cung

1.2.1. Là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phú sản xuất xác định

2. Mối quan hệ cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

2.1. Nội dung của quan hệ cung-cầu

2.1.1. Là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ

2.1.2. Biểu hiện:

2.1.2.1. Cung-cầu tác dụng lẫn nhau

2.1.2.2. Cung-cầu ảnh hưởng đến gia cả thị trường

2.1.2.3. Giá cả ảnh hưởng đến cung-cầu

2.2. Vai trò của quan hệ cung-cầu

2.2.1. Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau

2.2.2. Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất

2.2.2.1. Khi giá tăng thì các doanh nghiệp -> Mở rộng SX

2.2.2.2. Khi giá giảm thì các doanh nghiệp -> Thu hẹp SX

2.2.2.3. Khi giá giảm thì các doanh nghiệp -> Thu hẹp SX

2.2.3. Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp

2.2.3.1. Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu

2.2.3.2. Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

3. Vận dụng quan hệ cung-cầu

3.1. Đói với nhà nước

3.1.1. Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung

3.1.2. Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ

3.1.3. Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu

3.2. Đối với người sản xuất, kinh doanh

3.2.1. Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị

3.2.2. Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị

3.3. Đói với người tiêu dùng

3.3.1. Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao

3.3.2. Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp