ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร by Mind Map: ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร

1. ด้านจิตใจ

1.1. วิตกกังวล

1.2. ไม่มีความมั่นใจ

1.3. ภาวะซึมเศร้า

1.4. อารมณ์แปรปรวน

2. ด้านสังคม

2.1. ไม่เป็นที่ยอมรับ

2.2. ไม่สุงสิงกับใคร

3. ด้านร่างกาย

3.1. มีสภาวะที่ไม่พร้อมต่อการมีบุตร

3.2. มีความอ่อนเพลีย

3.3. อาจมีโรคแทรกซ้อนตามมา

3.4. เด็ํกที่เกิดมาอาจไม่มีความแข็งแรง