ปัญหาผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาผู้สูงอายุ by Mind Map: ปัญหาผู้สูงอายุ

1. ด้านสุขภาพ

1.1. ความจำ

1.2. ความดันโลหิตสูง

1.3. ปัญหาการได้ยิน

1.4. โรคหลอดเลือด

1.5. เบาหวาน

1.6. การได้ยิน

1.7. ฯลฯ

2. ด้านสังคม

2.1. ไม่มีรายได้

2.2. ต้องการการดูแล

2.3. อยู่คนเดียว

3. ด้านจิตใจ

3.1. ความวิตกกังวล

3.2. สูญเสียความมั่นใจ

3.3. ภาวะซึมเศร้า

3.4. นอนไม่หลับ