วิชาทัศนศิลป์ บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิชาทัศนศิลป์ บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ by Mind Map: วิชาทัศนศิลป์    บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ

1. ลักษณะของศิลปกรรม

1.1. จิตรกรรม

1.2. ประติมากรรม

1.3. สถาปัตยกรรม

1.4. ดนตรีและวรรณกรรม

1.5. นาฏกรรม

2. ศิลปินกับช่างฝีมือ

2.1. ศิลปิน

2.2. ช่างฝีมือ

2.3. แบบอย่างของศิลปะ

3. ความหมายของศิลปะ

3.1. ศิลปะ คือ การถ่ายทอดตามสิ่งที่เห็นจริง

3.2. ศิลปะ คือ การสะท้อนแบบอย่างของผู้สร้าง

3.3. ศิลปะ คือ บทบันเทิงแห่งการเวลา

3.4. ศิลปะ คือ ภาษาที่สื่ออารมณ์ผ่านความรู้สึก

3.5. . ศิลปะ คือ การเข้าถึงรูปแบบด้วยสื่อศิลปะ

4. ลัษณะที่หลากหลายของศิลปะ

4.1. ทัศนศิลป์

4.2. จินตศิลป์