ภัยธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภัยธรรมชาติ by Mind Map: ภัยธรรมชาติ

1. ภัยธรรมชาติคืออะไร

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของโลก

3. แผ่นดินถล่ม

3.1. เกิดจากอะไร?

3.2. อันตรายที่เกิดจากดินถล่ม

3.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

4. อุทกภัย

4.1. เกิดจากอะไร?

4.2. อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย

4.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

5. ภัยแล้ง

5.1. เกิดจากอะไร?

5.2. อันตรายที่เกิดจากภัยแล้ง

5.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

6. แผ่นดินไหว

6.1. เกิดจากอะไร?

6.2. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

6.3. อันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหว

7. สึนามิ

7.1. เกิดจากอะไร?

7.2. อันตรายที่เกิดจากสึนามิ

7.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

8. ภูเขาไฟ

8.1. เกิดจากอะไร?

8.2. อันตรายที่เกิดจากภูเขาไฟ

8.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

9. พายุหมุน

9.1. เกิดจากอะไร?

9.2. อันตรายที่เกิดจากพายุหมุน

9.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย

10. คลื่นซัดชายฝั่ง

10.1. เกิดจากอะไร?

10.2. อันตรายที่เกิดจากคลื่นซัดชายฝั่ง

10.3. การเตรียมพร้อมรับมือ/ป้องกันอันตราย