การสืบค้นสารนิเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสืบค้นสารนิเทศ by Mind Map: การสืบค้นสารนิเทศ

1. 1. สารนิเทศ

1.1. 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

1.2. 1.2 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารนิเทศ

2. 2.แหล่งสารนิเทศทรัพยากรสารนิเทศ และบริหารสารนิเทศ

2.1. 2.1 แหล่งสารนิเทศ

2.2. 2.2 ทรัพยาการสนเทศ

2.3. 2.3 บริการสารสนเทศ

3. 3. การสืบค้นสารนิเทศ

3.1. 3.1 เครื่องหมายสืบค้นสารนิเทศ

3.2. 3.2 ลักษณะของการสืบค้นสารนิเทศ

3.3. 3.3 ขั้นตอนการสืบค้นสารนิเทศ

3.4. 3.4 เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ

4. 4. การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

4.1. 4.1 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดในประเทศไทย

5. 5. การสืบค้นฐานข้อมูล

5.1. 5.1 ฐานข้อมูลออนไลน์

6. 6. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

6.1. 6.1 แหล่งภายในห้องสมุด

6.2. 6.2 แหล่งภายนอกห้องสมุด

7. 7. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอื่นๆ

7.1. 7.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

7.2. 7.2 กฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์

7.3. 7.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

7.4. 7.4 สารนิเทศอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

8. 8. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

9. 9. การสืบค้นหาสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต

9.1. 9.1 อินเทอร์เน็ต

9.2. 9.2 เวิลไวด์เว็บ

9.3. 9.3 โปรแกรมค้นหา