Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng by Mind Map: Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

1. Tính nhất quán

1.1. Tất yếu, thường xuyên

1.1.1. Vai trò chiến sĩ tiên phong

1.2. Cấp bách, lâu dài

1.2.1. Khó khăn

1.2.1.1. Củng cố lập trường

1.2.1.2. Bình tĩnh, sáng suốt

1.2.1.3. Không lúng túng, bi quan

1.2.2. Thắng lợi

1.2.2.1. Xây dựng quan điểm, tư tưởng CM khoa học

1.2.2.2. Ngăn ngừa rơi vào căn bệnh "kêu ngạo cộng sản"

2. Tính tất yếu, khách quan

2.1. Bị chế định

2.1.1. Xây dựng chế độ dân chủ mới

2.1.2. Đánh đổ đế quốc, phong kiến

2.1.3. Tạo điều kiện tiến lên CNXH

2.1.4. Giải phóng

2.1.4.1. Dân tộc

2.1.4.2. Giai cấp

2.1.4.3. Con người

2.2. Chủ trương của HCM "Trước hết phải xây dựng Đảng"

2.2.1. Khẳng định đúng vị trí, vai trò lãnh đạo

2.2.2. Thể hiện khả năng nhạy bén, làm chủ thời cuộc

2.3. Trong xã hội

2.3.1. Sống

2.3.2. Là bộ phận hợp thành cơ cấu XH

2.3.3. Chịu ảnh hưởng

2.3.3.1. Môi trường XH

2.3.3.2. Quan hệ XH

2.3.3.3. Cái tốt, xấu

2.3.3.4. Cái tích cực, tiến bộ

2.3.3.5. Cái tiêu cực, lạc hậu

2.4. Là cơ hội

2.4.1. Rèn luyện, giáo dục, tu dưỡng

2.4.2. Hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó

2.4.3. Giữ được phẩm chất đạo đức, cách mạng tiêu biểu

3. Tổng quát

3.1. Mang tính quy luật

3.2. Nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng

3.3. Đổi mới Đảng

3.3.1. Trong sạch, vững vàng

3.3.2. Nâng cao phẩm chất, năng lực

3.3.3. Trở thành một khối thống nhất

3.3.3.1. Nhận thức

3.3.3.2. Tư tưởng

3.3.4. Làm cơ sở thống nhất về hành động