CENTRE EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CENTRE EDUCATIU by Mind Map: CENTRE EDUCATIU

1. VALORS I OBJECTIUS

1.1. A llarg termini

1.1.1. PEC

1.1.2. NOFC

1.1.3. Projecte de Direcció

1.2. A mitjà termini

1.2.1. Plans estratègics

1.2.1.1. Pla d'acció tutorial

1.2.1.2. Pla lector

1.2.1.3. Projecte de convivència

1.2.1.4. Pla TAC

1.2.1.5. Pla d'acollida

1.3. A curt termini

1.3.1. PGA

1.3.1.1. Autonomia pedagògica

1.3.1.2. Autonomia organitzativa

1.3.2. Pressupost

1.3.3. Memòria anual

1.3.4. Programació d'aula

2. SISTEMA RELACIONAL

2.1. Cultura i clima

2.1.1. Comunicació

2.1.2. Participació de la presa de decisions

2.1.3. Resolució

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

3.1. RECURSOS HUMANS

3.1.1. Estructura vertical

3.1.1.1. Director o directora del centre

3.1.1.2. El cap o la cap d'estudis

3.1.1.3. Un o una representant de l'ajuntament

3.1.1.4. Representants del professorat

3.1.1.5. Representants de l'alumnat i també de pares, mares o tutors legals

3.1.1.6. Representant de la unitat d'educació especial en cas que es tingui

3.1.1.7. Representant de la unitat d'educació especial en cas que es tingui

3.1.2. Estructura horitzontal

3.1.2.1. Òrgans sÒrgans stafftaff

3.1.2.1.1. Equips adhoc

3.2. RECURSOS MATERIALS

3.2.1. Materials tangibles

3.2.1.1. Taules

3.2.1.2. Cadires

3.2.1.3. Matetrial escolar que proporciona el centre

3.2.2. Materials intangibles

3.2.2.1. Software

3.2.2.2. Aplicacions per als ordinadors

3.2.2.3. Programes informàtics

3.3. RECURSOS FUNCIONALS

3.3.1. Normativa

3.3.2. Lleis orgàniques

3.3.2.1. LOE

3.3.2.2. LOMCE

3.3.2.3. LEC

3.3.3. Reglaments

3.3.3.1. Decrets

3.3.3.1.1. Autonomia

3.3.3.1.2. Curricular

3.3.3.1.3. Direcció

3.3.3.2. Ordres

3.3.3.3. Resolucions