TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Quan điểm của HCM về tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam

1.1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam (TNC)

1.1.1. Phù hợp với quy luật tiến hóa trong quá trình phát triển xã hội loài người

1.1.2. Phù hợp với mục tiêu của CM, khát vọng của toàn DT

1.1.3. Chỉ có CNXH mới đảm bảo vững chắc cho ĐLDT

1.1.4. Thực tế chứng minh con đường phát triển là tất yếu, duy nhất đúng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu thế tất yếu của thời đại

2. Quan điểm của HCM về đặc trưng bản chất của CNXH ở Việt Nam

2.1. Cách tiếp cận của HCM về chủ nghĩa xã hội

2.1.1. HCM tiếp cận CNXH từ khát vọng GPDT

2.1.1.1. Mục tiêu cuối cùng của CNCS:sự thống nhất biện chứng giữa GPDT,XH(GCap),Con Người

2.1.2. HCM tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức

2.1.2.1. "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của tất cả mọi người" tuyên ngôn DDaCS (2-1848)

2.1.3. HCM tiếp cận CNXH từ phương diện văn hóa

2.1.3.1. kế thừa , phát triển nền văn hóa hàng ngàn năm , đông thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, kết hợp truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế

3. tiếp thu quan điểm và bổ sung cách tiếp cận mới của CNXH