Mindset 2020สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mindset 2020สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว by Mind Map: Mindset 2020สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว

1. 2.Corporations การทำงานร่วมกัน จะทำให้องค์กรหรือตัวเราเองได้เจอสิ่งใหม่ๆ เอาความเก่งของแต่ละคนมาเจอ

2. 4.Complexity ปัญหาที่ซับซ้อน มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งลึกและซับซ้อนได้

3. 3.Creativity ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ทำให้มีมูลค่าและคุณค่า

4. 1.Communication การสื่อสาร ทั้งภายในและนอกเป็นสิ่งที่สำคัญ

5. 1.เลิกสั่ง เริ่มฟัง เลิกสั่งจากความคิดของตัวเอง แต่ควรฟังคนที่อยู่กับปัญหา หรือคนรอบข้างให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร