XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ by Mind Map: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ

1. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC

1.1. Ngày 6/1/1946 - Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

1.2. Ngày 2/3/1946 - Họp Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

1.3. Chủ tịch đầu tiên - Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

2.1. Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật

2.2. Tuyên truyền, đưa pháp luật vào đời sống

2.3. Xây dựng một hệ thống pháp luật đúng và đủ

2.4. Thực thi nghiêm minh pháp luật