สรุปจากการฟัง Thesecretsauce mindset 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปจากการฟัง Thesecretsauce mindset 2020 by Mind Map: สรุปจากการฟัง Thesecretsauce mindset 2020

1. 4c skills ที่ควรมี

1.1. 1. Creativity and Innovation

1.1.1. • คิดนอกกรอบและต่อยอดเป็น (มีความคิดใหม่ที่มีเหตุผลซัพพอร์ตความเป็นไปได้ที่จะลงมือทำ) • ถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้และยอมรับมุมมองผู้อื่นอย่างใจกว้าง • สามารถต่อยอดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น “ทุกอย่างมันเป็นไปได้ตามความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก”

1.2. 2. Critical Thinking and Problem Solving

1.2.1. • คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาเองได้ ช่างสังเกต มองเห็นปัญหา ตั้งคำถาม • ประเมินและตัดสินใจจากการสังเกต หารือหลากหลายมุมมอง หาข้อมูล หลักฐานข้อพิสูจน์ได้ • ถอดบทเรียนความรู้ ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงจากประสบการณ์

1.3. 3. Communication

1.3.1. • สื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม • มีทักษะการพูด เขียน และสื่อภาษากายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (เช่น เพื่อแจ้งข่าว สอน โน้มน้าว หรือปลุกกระตุ้น) • รับข้อมูลและตีความหมายได้ถูกต้อง รวมถึงนำเสนอต่อผู้อื่นได้ชัดเจน • สื่อสารได้ในทุกบริบทที่แตกต่างหลากหลาย (รวมถึง ใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา)

1.4. 4. Collaboration

1.4.1. • การทำงานร่วมกับผู้อื่น • ทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น ปรับตัวให้ทำงานในสถานการณ์หรือทีมที่แตกต่างกันได้ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน • ยอมรับความสามารถและความแตกต่างของปัจเจกบุคคลควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2. Mindset 2020

2.1. สิ่งที่ควรเริ่ม

2.1.1. เริ่มฟัง

2.1.1.1. ฟังให้มาก พูดให้น้อย ยอมรับสิ่งที่พฝผู้อื่นต้องการสื่อสารกับเราและนำมาคิดทบทวน

2.1.2. เริ่มทำด้วยกัน

2.1.2.1. ทำงานหลายมือดีกว่ามีมือเดียว อย่างน้อยเราจะมีกำลังคนและกำลังความคิดในการทำงานมากกว่า

2.1.3. เริ่มเรียนรู้ทุกอย่าง

2.1.3.1. มีความรู้อยู่ในมือมาก เราจะรู้ทางหนีทีไล่ และรับมือกับปัญหาได้

2.1.4. เริ่มกล้าลองผิดลองถูก

2.1.4.1. ลงมือทำจริง ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆหาหนทางใหม่ๆเพื่อผลตอบแทนใหม่

2.1.5. เริ่มยืดหยุ่น

2.1.5.1. ปรับเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ยึดติดกับบรรทัดฐานหรือความคิดเดิมๆ

2.1.6. เริ่มแกร่งทุกด้าน

2.1.6.1. สืบเนื่องมาจากการเริ่มเรียนรู้ เมื่อเรามีความรู้มากพอ เราจะมีความแข็วแรงพอที่จะรัลมือได้กับทุกสถานการณ์

2.1.7. เริ่มคิดแก้ปัญหา

2.1.7.1. ลองทำและแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอหนทางที่ดีที่สุด และมีสติอยู่ตลอดเวลา

2.1.8. เริ่มเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2.1.8.1. การตลาดแบบ5.0 ต้องตรงจุดที่เขาต้องการไม่ใช่การขายเน้นได้ลูกค้าวงกว้างแบบ4.0 เน้นความต้องการเป็นสำคัญ

2.1.9. เริ่มคิดเอาใจใส่โลก

2.1.9.1. หาข้อมูลเพิ่มเติม ที่เป็นสิ่งรอบตัวรับรู้ความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบันนี้

2.1.10. เริ่มทำอย่างต่อเนื่อง

2.1.10.1. มีความอดทน แม้เจอกับปัญหาไม่ย่อท้อ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

2.1.11. เริ่มมองโลกหลากหลาย

2.1.11.1. คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด จากโลกในหลายแง่มุม

2.1.12. เลิกรู้ทุกอย่าง

2.1.12.1. เปิดรับความรู้ใหม่ๆจากคนอื่น บางครั้งเราอาจคิดว่ามีความรู้มาก แต่การรับฟังคนอื่นจะทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็ได้

2.1.13. เริ่มเต้นรำไปกับมัน

2.1.13.1. สนุกกับการทำงาน ไม่เคร่งเครียดกับการบริหารเวลามากเกินไป เราอาจพลาดโอกาสดีๆระหว่างการทำงานไปได้

2.1.14. เริ่มเรียนรู้ที่จะรัก

2.1.14.1. เข้าใจในสิ่งตนเองทำ และมอบความรักความจริงใจ เราจะทำได้อย่างมีความสุข

2.2. สิ่งที่ควรเลิก

2.2.1. เลิกสั่ง

2.2.1.1. ไม่ใช้ตัวเองเป็นที่ตั้ง หรือเป็นศูนย์กลางทุกคนเท่าเทียมกัน เราสามารถทำตามคำสั่งคนอื่นได้

2.2.2. เลิกเก่งอย่างเดียว

2.2.2.1. มีความถนัดด้านเดียวเราทำด้านนั้นได้ดี ควรมีความรู้ด้านอื่นๆอีก จะได้เก่งรอบด้าน

2.2.3. เลิกคิดถึงแต่ปัญหา

2.2.3.1. ไม่วิตกกังวลอยู่กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลงมือทำอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยอมรับและแก้ไข

2.2.4. เลิกทำคนเดียว

2.2.4.1. มีอีกหลายคนที่พร้อมจะช่วยเรา

2.2.5. เลิกกลัวความล้มเหลว

2.2.5.1. ทุกอย่างมีทางออกเสมอ

2.2.6. เลิกคิดแต่กำไร

2.2.6.1. ทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนไม่แปลกที่เราจะได้รับกำไรหรือขาดทุนบ้าง

2.2.7. เลิกทำเสร็จแล้วจบ

2.2.7.1. การทำเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้นำมาทำใหม่หรือต่อยอดต่อไปอาจทำให้เราขาดประสบการณ์

2.2.8. เลิกมองโลกขาวดำ

2.2.8.1. หยุดมองโลกเพียวด้านใดด้านหนึ่งมีอีกหลายอย่างที่เราควรเรียนรู้และทดลองมำ

2.2.9. เลิกแบ่งเวลาชีวิตไปทำงาน

2.2.9.1. ควรเกิดขึ้นไปพร้อมกัน สนุกไปด้วยกันไม่หักโหมจนเกินไป

2.2.10. เลิกเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่

2.2.10.1. คิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้น ตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง

2.2.11. เลิกรักที่จะเรียนรู้อย่างเดียว

2.2.11.1. จงลงมือทำมันอย่างตั้งใจ มีสิ่งอื่นอีกมากมาย ทีเราควรต้องให้ความสำคัญ

2.2.12. เลิกทำสิ่งเดิม

2.2.12.1. ไม่จมปลักกับสิ่งเดิม หรือพฤติกรรมเดิมที่ทำให้เกิดผลเสีย หรือทำให้เราย่ำอยู่กับที่

3. Keywords &Keyperson

3.1. แจ็ค หม่า

3.1.1. Global vision เรียนรู้ความแตกต่าง

3.2. Peter Ferdinand Drucker

3.2.1. กล่าวไว้ว่า “คนฉลาดไม่คนคนที่รู้ว่าอะไรควรทำแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรไม่ควรทำ”

3.3. Lifelong Learning

3.3.1. เรียนรู้ไปตลอดชีวิต

3.4. Work life balance

3.4.1. เป็นการตีกรอบให้ตัวเอง ไม่ควรทำ

3.5. Work life flow

3.5.1. เต้นรำไปกับชีวิต ยืดหยุ่น ไม่เครียด

3.6. Feedback

3.6.1. ข้อเสนอแนะ รับฟัง ยอมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไข สืบเนื่องมาจาก การลองทำ>ได้ผลลัพธ์>ข้อเสนอแนะ>นำไปปรับปรุง