Cykle organizacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cykle organizacji by Mind Map: Cykle organizacji

1. Cykl życia organizacji

1.1. Parametry

1.1.1. organizacyjny mechanizm konfiguracji

1.1.2. metody i charakterystyki potencjału zasobów

1.1.3. kierunek i intensywność rozwoju

1.1.4. cele strategiczne i taktyczne

1.2. Etapy cyklu życia organizacji

1.2.1. Faza pierwsza- faza ininjactywy i inicnacji

1.2.2. Faza druga- faza przedsiębiorczości

1.2.3. Faza trzecia- faza wzrostu i rozwoju

1.2.4. Faza czwarta- stabilizacja

1.2.5. Faza piąta- spadek wartości

1.2.6. Faza szósta- trwałe zachwanie równowagi organizacji

1.3. Cykl życia organizacji według Greinera

1.3.1. Fazy rozwoju

1.3.1.1. Kreatywność

1.3.1.2. Kierowanie

1.3.1.3. Delegacja

1.3.1.4. Koordynacja

1.3.1.5. Współpraca

1.4. Cykl życia branży

1.4.1. Fazy cyklu życia branży

1.4.1.1. Faza nieaktywna

1.4.1.2. Faza pobudzenia

1.4.1.3. Faza wysokich obrotów

1.4.1.4. Faza redukcji

1.4.1.5. Faza stabilizacji

1.5. Cykl życia produktów

1.5.1. Cykl życia produktu według Vernona

1.5.1.1. Fazy cyklu życia produktu

1.5.1.1.1. Wprowadzenie produktu na rynek

1.5.1.1.2. Wzrost

1.5.1.1.3. Dojrzałość

1.5.1.1.4. Schyłek

1.5.2. Cykl życia produktu według Levitta

1.5.2.1. Fazy rozwoju

1.5.2.1.1. Rozwój nowego produktu

1.5.2.1.2. Wprowadzenie produktu na rynek

1.5.2.1.3. Wzrost

1.5.2.1.4. Spadek lub stabilizacja

1.5.2.1.5. Dojrzałość

1.5.3. Fazy cyklu życia produktów

1.5.3.1. Wprowadzenie na rynek

1.5.3.2. Wzrost sprzedaży

1.5.3.3. Stabilizacja rynkowa - dojrzałość rynkowa

1.5.3.4. Degradacja - wycofanie starego produktu