บทที่1 แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่1 แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่1 แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

1. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

1.1. 1.แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ เทอร์เลย์ ประกอบด้วย 4 ศาสตร์ -พยาบาลศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ -สานสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์ -ศาสตร์ในความรู้สหสาขา สุขภาพ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา

1.1.1. 2. แนวคิดเชิงกระบวนการ Grave & Corcoran, 1989) สารสนเทศทางการพยาบาล คือ การผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สารสนเทศ และการพยาบาลเข้าด้วยกันเพื่อช่วยออกแบบกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติและการให้บริการทางการพยาบาล และได้พัฒนากรอบแนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาลดังในภาพต่อไปนี้

2. ความหมาย สารสนเทศทางการพยาบาล คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางสารสนเทศ ความรู้ทางการพยาบาล เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาล

3. ความสำคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยจัดการข้อมูลสื่อสาร หรือการดัดแปลงข้อมูลทางการพยาบาล

4. ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1.“ ข้อมูล” (data) คือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย 2. ข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมายจัดกลุ่มแล้วเรียกว่า“ สารสนเทศ” (information) 3. ข้อมูลที่ได้ถูกสังเคราะห์เพื่อหารูปแบบและระบุความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาเป็น“ ความรู้” (knowledge)

5. ประโยชน์: สารสนเทศทางการพยาบาล -เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล: ประหยัดเวลาและงบประมาณใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างคุ้มค่า -พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง: การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อวิเคราะห์และสร้างแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน -ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นะระบุขั้นตอนในการให้การพยาบาลการพยาบาลเช่นหัตถการต่าง ๆ -ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

6. รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. แบ่งออกแบบ 2 แบบดังนี้ 1.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

6.1.1. 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

7. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing information System: NIS) เป็นระบบสารสนเทศย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้ -งานปฏิบัติทางการพยาบาล -งานบริหารทางการพยาบาล -งานวิจัยทางการพยาบาล -งานการศึกษาทางการพยาบาล

8. แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล 1. งานบริการสุขภาพเช่นบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 2. การบริหารจัดการทางการพยาบาล 2.1 การบริหารจัดการในกลุ่มงานการพยาบาล (ในโรงพยาบาล) มี 3 ระดับดังนี้ -ระดับปฏิบัติการ (พยาบาลในทีม) : ชื่อจำนวนผู้ป่วยเตียงโรคอาการแผนการรักษาผลการรักษา -บริหารจัดการระดับต้น (พยาบาลหัวหน้าเวร) : จำนวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบจำนวนพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยเหลือแพทย์เวร -บริหารงานระดับกลาง (หัวหน้าตึก / หัวหน้าแผนก) : จำนวนผู้ป่วยในแต่ละหอทั้งแผนก -บริหารงานระดับสูง (หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล) : จำนวนผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล 2. 2 เพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาลทั้งในและนอกเครือข่ายการพยาบาล (นอกโรงพยาบาล) 3. งานวิจัยทางการพยาบาลเช่นการคิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลต่าง ๆ