แนวคิดระบบสารสนเทสทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวคิดระบบสารสนเทสทางการพยาบาล by Mind Map: แนวคิดระบบสารสนเทสทางการพยาบาล

1. ช่วยในการสื่อสารข้อมูงทางดารพยาบาล

2. ความหมายและความสำคัญ. _การใช้ความรู้ทางคอมพิมเตอร์ความรู้ทางด้านสารสนเทศและความรู้ทางด้านการพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาล

3. แนวคิดด้านสารเสนเทศการพยาบาลมี 4 ด้าน ด้านพยาบาล ด้านวิทยาศาตร์ สานสนเทศคอมพิวเตอรศาสตร์

3.1. 1แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์

3.2. 2แนวคิดเชิงกระบวนการ

4. ประโยชน์ทางสารสนเทศ.

4.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

4.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

4.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายสุขภาพ

5. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลมี 4 ประเภท ดังนี่

5.1. งานวิจัยทางการพยาบาล

5.1.1. งานบริหารการทางการพยาบาล

5.2. งานปฏิติบัติทางการพยาบาล

5.3. งานศึกษาทางการพยาบาล

6. ผลกระทบในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้

6.1. ต่อภาพลักษ์ เช่น

6.1.1. ภาพลักษ์ของครทำงาน สถาบัน วิชาขีพ

6.2. งาน

6.2.1. เมื่อนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใหม่ๆมาใช้วิธีการทางการพยาบาลถูกปรับเปลี่ยน

6.3. คน

6.3.1. เกิดการเรีน การพัฒนาทำงานได้ปริมาณมากขึ้น

6.4. องค์รวมถืกปรับไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

6.4.1. ควบคุมการใช้ทรัพยรกรได้ดี

6.5. องค์การสามารถจูงใจบุคลากรไห้อยู่ในวิชาชีพและสถาบันการพยาบาลได้