ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ by Mind Map: ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1. 4.ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1.1. งานการพยาบาลมีหลายภารกิจจำแนกได้เป็น4กลุ่มงาน

1.1.1. 1.งานบริการผู้ป่วย

1.1.2. 2.งานบริหาร

1.1.3. 3.งานการศึกษา

1.1.4. 4.งานวิจัย

2. 3.ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

2.1. กลุ่มงานด้านบริการรักษาพยาบาลยกตัวอย่างเช่น

2.1.1. 1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ

2.1.2. 2. ระบบงานผู้ป่วยนอก

2.1.3. 3. ระบบงานผู้ป่วยใน

2.1.4. 4. ระบบงานเภสัชกรรม

3. .พัฒนาการของการจำแนกเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ

3.1. -สังคมอุตสาหกรรม

3.2. -สังคมเกษตรกรรม

3.3. -สังคมข้อมูลข่าวสาร

4. ระบบเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข

4.1. ระบบงานสาธารณสุขประกอบด้วยภารกิจ 7 ประเภทคือ

4.1.1. 1. การส่งเสริม

4.1.2. 2. การป้องกัน

4.1.3. 3. การคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง

4.1.4. 4. การชันสูตรโรค

4.1.5. 5. การรักษาพยาบาล

4.1.6. 6. การจำกัดความพิการ

4.1.7. 7. การฟื้นฟูสภาพ

4.2. ภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

4.2.1. 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานต่างๆและสาธารณสุขทั่วประเทศ

4.2.2. 2. การวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

4.2.3. 3. การพัฒนาและปรับปรุงระเบียนรายงานและระบบการเก็บข้อมูลต่างๆให้ทันสมัย

4.2.4. 4. กำหนดระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

4.2.5. 5. ทำการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.6. 6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข

4.2.7. 7. พัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขให้แก่องค์กรภายนอกและสาธารณะให้เกิด ประโยชน์สูงสุด