บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่1 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. ได้พัฒนาความรู้ความสามารเพิ่มขึ้น

2. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

2.1. แนวคิดเชิงกระบวนการ คือ การผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกันเพื่อช่วยออกแบบการจัดการข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติการและการให้บริการ

2.2. แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ เทอร์เลย์ ประกอบไปด้วยศาสตร์ 4 ด้าน คือ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์และศาสตร์คงามรู้ในสหสาขาสุขภาพ

3. แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล

3.1. งานบริการสุขภาพเช่น บริการผู่ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน

3.2. บริการจัดการทางการพยาบาล

3.3. เพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล ทั้งในและนอกเครือข่ายการพยาบาล

3.4. งานวิจัยทางการพยาบาล

4. ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

4.1. ความรู้ คือ ข้อมูลที่ได้ถูกสังเคราะห์เพื่อหารูปแบบและระบุความสำคัญ

4.2. ข้อมูล คือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย

4.3. สารสนเทศ คือข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมาย

5. ประโยชน์ :สารสนเทศทางการพยาบาล

5.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

5.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

5.3. ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

5.4. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการ

6. รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

6.2. สำหับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

7. ผลกระทบในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

7.1. ฝ่ายบริหาร

7.1.1. สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น มีความแน่นอนในการบริหาร

7.1.2. ฝ่ายรับบริการ

7.2. ต่อภาพลักษณ์

7.2.1. ภาพลักษณ์ของคนทำงาน สถาบัน วิชาชีพ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

7.2.2. การรับการบริการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ

7.3. ฝ่ายปฏิบัติการ