แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. เป็นการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ มีการนำข้อมูลมาใช้เป็นระยะๆ

2. -เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล: ประหยัดเวลาและงบประมาณใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างคุ้มค่า

3. ความหมาย

3.1. การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้านสารสนเทศ และความรู้ทางด้านการปฏิบัติทางการพยาบาล การลริการสุขภาพ และการบริหารการพยาบาล

4. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

4.1. ประกอบด้วย 4 ด้าน

4.1.1. พยาบาล

4.1.2. วิทยาศาสตร์

4.1.3. สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์

4.1.4. ศาสตร์ความรู้ในสหสาขาสุขภาพ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา

5. ข้อมูชทางคอมพิวเตอร์

5.1. ข้อมูล คือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลความหมาย

5.2. ข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมายแล้วเรียกว่า สารสนเทศ

5.3. ข้อมูลที่ถูกสังเคราะห์ เพื่อหารูปแบบและระบุความสำคัญ เป็น ควมมรู้

6. ประโยชน์:สารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง: การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อวิเคราะห์และสร้างแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน

6.2. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น: ระบุขั้นตอนในการให้การพยาบาลการพยาบาลเช่นหัตถการต่าง ๆ

7. รูปแบบสารสนเทศ

7.1. 2รูปแบบ

7.1.1. 1.สำหรับให้พยาบาล ผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

7.1.2. 2.สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม

8. ระบบข้อมูลทางการพยาบาล

8.1. เมื่อพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วย ควรจัดการเก็บข้อมูลทางการพยาบาลไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างเป็นนะบบ

8.2. เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนในการให้การพยาบาล

8.3. เพื่อนไข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวโน้มของปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพพยาบาล

9. แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใช้ทางการพยาบาล

9.1. 1.บริการสุขภาพ

9.2. 2.การบริหารจัดการทางการพยาบาล

9.3. 3.งานวิจัย