บทที่1แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่1แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: บทที่1แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. สารสนเทคย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศ

1.1. งานปฏิบัติทางการพยาบาล

1.2. งานบริหารทางการพยาบาล

1.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

1.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล

2. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

2.1. แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์เทอร์เลย์Turley

2.1.1. สารสนเทศ

2.1.2. สารสนเทคเทศ

2.1.3. ศาสตร์ทางการพยาบาล

2.1.4. ศาสตร์ความรู้ในสหสาขา

2.2. แนวคิดเชิงกระบวนการGrave&Corcoran

2.2.1. กระบวนการจัดการ

2.2.1.1. ข้อมูล

2.2.1.2. สารสนเทศ

2.2.1.3. ความรู้

3. ประโยชน์

3.1. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.1.1. นำข้อมูลมาวิเคราะห์

3.1.2. สร้างแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลร่วม

3.2. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

3.2.1. ประหยัดงบประมาณ

3.2.2. ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างคุ้มค่า

3.3. ช่วยในการสื่อสารข้อมูล

3.4. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพ

4. ความหมายและความสำคัญ

4.1. การใช้ความรู้ทางคอมพิมเตอร์ความรู้ทางด้านสารสนเทศและความรู้ทางด้านการพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล

4.2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยจัดการข้อมูลสื่อสารหรือดัดแปลงข้อมูลทางทางการพยาบาลหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการพยาบาลเพื่อ

4.3. ให้ง่ายในการจัดเก็บ วิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์

5. รูปแบบ

5.1. การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง

5.1.1. ระบบฐานข้อมูล

5.1.1.1. ทางเวชระเบียน

5.1.1.2. ประวัติผู้ป่วย

5.1.2. ระบบเครือข่ายสื่อสาร

5.1.2.1. E-document

5.1.2.2. E-mail

5.1.2.3. Intranet

5.2. การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม

5.2.1. ระบบปัญญาเทียม

5.2.1.1. โปรแกรมช่วยสอนความรู้

5.2.1.2. สาระที่เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับพยาบาลและผู้รับบริการ

6. ผลกระทบการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้

6.1. ฝ่ายบริหาร

6.1.1. มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น

6.2. ฝ่ายปฏิบัติงาน

6.2.1. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

6.3. ฝ่ายบริการ

6.3.1. ได้รับการบริการที่ถูกต้อง