جامع رویکرد کلی دوازده پایه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
جامع رویکرد کلی دوازده پایه by Mind Map: جامع رویکرد کلی دوازده پایه

1. جامع رویکرد 1 دوازده پایه

1.1. جامع دوره ابتدایی

1.1.1. دوره اول ابتدایی

1.1.1.1. پایه اول

1.1.1.1.1. قرآن

1.1.1.1.2. فارسی

1.1.1.1.3. ریاضی

1.1.1.1.4. علوم

1.1.1.2. پایه دوم

1.1.1.2.1. قرآن

1.1.1.2.2. فارسی

1.1.1.2.3. ریاضی

1.1.1.2.4. علوم

1.1.1.2.5. هدیه های آسمان

1.1.1.3. پایه سوم

1.1.1.3.1. قرآن

1.1.1.3.2. فارسی

1.1.1.3.3. ریاضی

1.1.1.3.4. علوم

1.1.1.3.5. هدیه های آسمان

1.1.1.3.6. مطالعات اجتماعی

1.1.2. دوره دوم ابتدایی

1.1.2.1. پایه چهارم

1.1.2.1.1. قرآن

1.1.2.1.2. فارسی

1.1.2.1.3. ریاضی

1.1.2.1.4. علوم

1.1.2.1.5. هدیه های آسمان

1.1.2.1.6. مطالعات اجتماعی

1.1.2.2. پایه پنجم

1.1.2.2.1. قرآن

1.1.2.2.2. فارسی

1.1.2.2.3. ریاضی

1.1.2.2.4. علوم

1.1.2.2.5. هدیه های آسمان

1.1.2.2.6. مطالعات اجتماعی

1.1.2.3. پایه ششم

1.1.2.3.1. قرآن

1.1.2.3.2. فارسی

1.1.2.3.3. ریاضی

1.1.2.3.4. علوم

1.1.2.3.5. هدیه های آسمان

1.1.2.3.6. مطالعات اجتماعی

1.1.2.3.7. کاروفناوری

1.1.2.3.8. تفکر و پژوهش

1.2. جامع دوره دبیرستان

1.2.1. دوره اول دبیرستان

1.2.1.1. پایه هفتم

1.2.1.1.1. قرآن

1.2.1.1.2. تفکر و سبک زندگی

1.2.1.1.3. ریاضی

1.2.1.1.4. عربی

1.2.1.1.5. علوم تجربی

1.2.1.1.6. فارسی

1.2.1.1.7. مطالعات اجتماعی

1.2.1.1.8. پیام های آسمان

1.2.1.1.9. انگلیسی

1.2.1.2. پایه هشتم

1.2.1.2.1. قرآن

1.2.1.2.2. تفکر و سبک زندگی

1.2.1.2.3. ریاضی

1.2.1.2.4. عربی

1.2.1.2.5. علوم تجربی

1.2.1.2.6. فارسی

1.2.1.2.7. مطالعات اجتماعی

1.2.1.2.8. پیام های آسمان

1.2.1.2.9. انگلیسی

1.2.1.3. پایه نهم

1.2.1.3.1. قرآن

1.2.1.3.2. آمادگی دفاعی

1.2.1.3.3. ریاضی

1.2.1.3.4. عربی

1.2.1.3.5. علوم تجربی

1.2.1.3.6. فارسی

1.2.1.3.7. مطالعات اجتماعی

1.2.1.3.8. پیام های آسمان

1.2.1.3.9. انگلیسی

1.2.2. دوره دوم دبیرستان

1.2.2.1. پایه دهم

1.2.2.1.1. نظری

1.2.2.1.2. فنی و حرفه ای

1.2.2.1.3. کارودانش

1.2.2.2. پایه یازدهم

1.2.2.2.1. نظری

1.2.2.2.2. فنی و حرفه ای

1.2.2.2.3. کارودانش

1.2.2.3. پایه دوازدهم

1.2.2.3.1. نظری

1.2.2.3.2. فنی و حرفه ای

1.2.2.3.3. کارودانش