Các ngành nghề HTTTQL trong xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các ngành nghề HTTTQL trong xã hội by Mind Map: Các ngành nghề HTTTQL trong xã hội

1. Chuyên viên tích hợp hệ thống thông tin, chuyên viên phân tích dữ liệu

2. Thiết kế viên, lập ra các hệ thống thông tin quản lý và thiết kế phù hợp với từng yêu cầu của mỗi công ty

3. Tư vấn viên, tham mưu các vấn đề liên quan tới hệ thống thông tin quản lý

4. Lập trình viên, chuyên thiết kế những phần mềm, mạng cơ sở dữ liệu

5. Chuyên viên về quản trị, bảo mật đối với những phần mềm, các hệ thống mạng dữ liệu

6. Giám đốc công nghệ thông tin của tổ chức doanh nghiệp

7. Giảng viên giảng dạy tại các khoa công nghệ thông tin