แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1. Uhfhnf

1.1. แนวคิดสารสนเทศทางการพยายาล

1.2. 1.องค์ประกอบคน มี4ด้าน พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ คอมพิมเตอร์ศาสตร์

2. สารสนเทศทางการพยาบาล คือการใช้ความรู้ทางคอมพิมเตอร์ ความรู้ทางสารสนเทศและความรู้ทางการพยาบาล

3. 2.แนวคิดเชิงกระบวนการ คือการผสมผลานศาสตร์ทางคอมพิมเตอร์

4. ประโยชน์ทางสารสนเทศทางการพยาบาล เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล พัฒนาองค์ความรู้ ช่วยทำนโยบาย ช่วยการสื่อสาร

5. รูปแบบ มี2รูปแบบ 1การให้การพยาบสลแบบโดยตรง

6. 2การให้การพยาบาลทางอ้อม