แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม by Mind Map: แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

1. การกล่อมเกลี้ยมวลชน

1.1. ใช้หลักความต้องการของMaslow

1.1.1. มี5ระดับ

1.1.1.1. กาย

1.1.1.2. ความปลอดภัย

1.1.1.3. สังคม

1.1.1.4. ชื่อเสียง

1.1.1.5. ความสำเร็จ

2. กราระดมสร้างขวัญของคนในชาติ

2.1. ขวัญ

2.1.1. สถานการ์ทางจิตใจ

2.1.2. แสดงออกทางพฤติกรรม

3. การสร้างความรู้สึกชาตินิยม

3.1. เป็นความรู้สึกที่อุทิศตนเพื่อชาติ

4. การสร้างผู้นำ

4.1. เน้นการสร้างผู้นำที่ดี

5. การใช้วิธีและระบบทางการบริหาร

5.1. เป็นการปฏิบัตตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย