Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẦU VÀO by Mind Map: ĐẦU VÀO

1. HỒ SƠ MỚI

1.1. A1

1.1.1. G1

1.1.2. G2

1.1.3. G3

1.1.4. G*

1.1.5. KM GG

1.2. A2

1.2.1. G1

1.2.2. G2

1.2.3. G3

1.3. CĐ A1+A2

1.3.1. CÒN HS GỐC

1.3.2. MẤT HS GỐC

1.4. B1+B2

1.4.1. CBL

1.4.2. CBL CƠ BẢN

1.4.3. CBL NC

1.5. DA

1.5.1. G1

1.5.2. G3

1.5.3. HSMP

1.5.4. HSGG

1.5.5. HOÀN

1.5.5.1. HOÀN KO CÓ DST LÊN SỞ

1.5.5.2. HOÀN CÓ TRONG DST LÊN SỞ

2. HỒ SƠ TRẢ VỀ

2.1. VẮNG

2.1.1. DO HỌC VIÊN

2.1.2. DO VĂN PHÒNG

2.2. TRUOT

2.2.1. LT

2.2.2. TH

2.3. LỖI

2.3.1. SAI GKSK

2.3.2. SAI NS+TÊN+ĐC

3. HỒ SƠ TỒN

3.1. HỒ SƠ MỚI

3.1.1. VP

3.1.2. DA

3.1.3. ĐL/CTV

3.2. VẮNG,TRƯỢT,LỖI

3.2.1. VẮNG

3.2.2. TRƯỢT LT

3.2.3. LỖI

3.3. TRƯỢT TH

3.3.1. VIỆT THANH

3.3.2. ĐỨC THỊNH

3.3.3. LONG BIÊN

3.3.4. CTY 2

3.3.5. LOD

3.3.6. AN VIỆT

3.3.7. ĐÌNH XUYÊN