ความสำเร็จของ E-Learning เรื่อง ตำนานกำแพงเพชร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำเร็จของ E-Learning เรื่อง ตำนานกำแพงเพชร by Mind Map: ความสำเร็จของ E-Learning เรื่อง ตำนานกำแพงเพชร

1. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีการเขียนวัตถุประสงค์จัดทำลำดับขั้นตอนของการเรียน

2. ออกแบบ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถผู้เรียน

3. วิเคราะห์เนื้อหา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย ๆ เพื่อให้มีความชัดเจน

4. การออกแบบหน้าจอภาพ การจัดพื้นที่และองค์ประกอบของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา และส่วนประกอบอื่น ๆ

4.1. ภาพ

4.2. กราฟิก

4.3. เสียง

4.4. สี

4.5. ตัวอักษร

5. การหาเนื้อหาข้อมูลหาจากแหล่งเรียนรู้หลายแหล่งเพื่อความชัดเจนและถูกต้องของเนื้อหา

5.1. สำรวจลงพื้นที่จริง

5.2. อินเตอร์เน็ต

5.3. ถ่ายภาพจากสถานที่จริง

5.4. สัมภาษณ์ปราชญ์/เจ้าหน้าที่อุทยาน

6. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ

6.1. วัดพระสี่อริยะบถ

6.1.1. ประวัติความเป็นมา

6.1.2. ภาพนิ่ง

6.1.3. ภาพเคลื่อนไหว

6.2. ตำนานเรื่องเล่าพรานกระต่าย

6.2.1. ประวัติความเป็นมา

6.2.2. ภาพนิ่ง

6.2.3. ภาพเคลื่อนไหว