ความสำเร็จของ E-learning เรื่อง วัดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(วัดช้างรอบ) และเรื่องเล่าตำนานท...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำเร็จของ E-learning เรื่อง วัดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(วัดช้างรอบ) และเรื่องเล่าตำนานทุ่งมหาราช by Mind Map: ความสำเร็จของ E-learning เรื่อง วัดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(วัดช้างรอบ) และเรื่องเล่าตำนานทุ่งมหาราช

1. กำหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้

1.1. วัดช้างรอบ

1.2. เรื่องเล่าตำนานทุ่งมหาราช

2. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

2.1. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้นาน

3. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1. บอกวัตถุประสงค์

3.1.1. หน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพผู้บรรยาย ออกมาชี้แนะวิธีการใช้งานและบอกวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาพที่เหมาะสมกับผู้เรียน

3.2. เร่งเร้าความสนใจ

3.2.1. ผู้เรียนพบกับหน้าจอภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยภาพ เสียง และวีดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

3.3. ทบทวนความรู้เดิม

3.3.1. บทเรียนแสดงภาพหรือวีดีโอบรรยายสรุปความรู้พื้นฐานที่สำคัญของเนื้อหาและแนวคิด

3.4. สรุปการเรียนรู้

3.4.1. หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว บทเรียนนำเสนอข้อมูลและบทสรุปของเนื้อหาที่ได้เรียนให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการทบทวนความจำ และนำไปใช้งานได้

4. สื่อการเรียนการสอน

4.1. เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสาร ประกอบการเรียนซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน

4.1.1. การเตรียมข้อความ การเตรียมภาพ การเตรียมเสียง

4.1.1.1. วิดิทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ เทปเสียง

5. การวัดและประเมินผล

5.1. ผลการทำแบบทดสอบ

5.2. การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

6. การเก็บข้อมูล

6.1. การลงพื้นที่ศึกษาจริง

6.2. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

6.3. การสัมภาษณ์เรื่องเล่าจากคนในชุมชน

6.4. ถ่ายภาพสถานที่จริง

6.5. ศึกษาจากแหล่งความรู้อื่นๆ

7. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

7.1. บทเรียนออนไลน์

8. องค์ประกอบการเรียนรู้

8.1. คำชี้แจง/ขั้นตอนการเรียนรู้

8.2. หน่วยการเรียนรู้

9. เนื้อหาบทเรียน

9.1. วัดช้างรอบ

9.1.1. ประวัติความเป็นมา

9.1.2. ภาพนิ่ง

9.1.3. ภาพเคลื่อนไหว

9.2. เรื่องเล่าตำนาน ทุ่งมหาราช

9.2.1. ประวัติความเป็นมา

9.2.2. ภาพนิ่ง

9.2.3. วีดีโอ