Acquire knowledge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Acquire knowledge by Mind Map: Acquire knowledge

1. MANIPULATE /məˈnɪpjuleɪt/

1.1. điều khiển,lôi kéo

1.2. vận dụng bằng tay

2. enter school

3. ADAPT TO

3.1. thích nghi (môi trường)

4. use all of their senses to

5. retrieve/rɪˈtrịːv/

5.1. khôi phục lại

5.2. lấy lại

6. reward (rɪˈwɔː )

6.1. tiền thưởng

6.2. báo ơn

7. criminologist /ˌkrɪmɪˈnɒlədʒɪst/

7.1. a scientist who studies crime and criminals