ศาสนาอิสลาม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนาอิสลาม by Mind Map: ศาสนาอิสลาม

1. คำสอน

1.1. หลักปฏิบัติ 5

1.1.1. การปฏิญาณตน

1.1.2. การละหมาด

1.1.3. การถือศีลอด

1.1.4. การบริจาคซะกาต

1.1.5. การประกอบพิธีฮัจญ์

1.2. ศรัทธา 6

1.2.1. ศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์

1.2.2. ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลลอฮ์ (เทวทูต)

1.2.3. ศรัทธาในพระคัมภีร์ทั้งหลาย

1.2.4. ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต

1.2.5. ศรัทธาในวันพิพากษา

1.2.6. ศรัทธาในการกำหนดสภาวะของโลก และชีวิต

2. คัมภีร์

2.1. อัลกุรอาน

3. ศาสนพิธี

3.1. พิธีฮัจญ์

3.2. พิธีถือศีลอด

3.3. พิธีนมาซหรือละหมาด

3.4. พิธีบริจาคซะกาฮ์

4. ศาสนสถาน

4.1. สุเหร่า

4.2. มัสยิด

5. สัญลักษณ์

5.1. ดาวและจันทร์เสี้ยว

6. ศาสดา

6.1. นบีมุฮัมมัด

7. ประโยชน์

7.1. ศาสนาช่วยกล่อมเกลาให้มนุษย์มีความรู้ความคิด และกระทำดี ละเว้นความชั่ว

7.2. ศาสนาสอนให้รู้จักตนเองสามารถใช้สติยับยั้งตนเองได้ ไม่ให้ทำความชั่ว

7.3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

7.4. ศาสนาทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น

7.5. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม