การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

1.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

1.2. 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

1.3. 3.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า

2.2. 2.ป้องกันการบุกรุก

2.3. 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

3.1. 1.ปรับสภาพหน้าดิน

3.2. 2.ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบของฝนและลม

3.3. 3.การไถพรวนดินให้ถูกต้อง