DIVERSITAT I IGUALTAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIVERSITAT I IGUALTAT by Mind Map: DIVERSITAT I IGUALTAT

1. MODELS D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

1.1. SEGREGACIÓ

1.1.1. Escola homogeneïtzadora. Classes, currículum, material, ritmes... iguals per a tothom. Els “diferents” exclosos o separats. Canvis a partir dels 60: estudis, moviments socials i els corrents de renovació pedagògica posen en dubte les segregacions.

1.2. INTEGRACIÓ

1.2.1. Model que promou incorporar els alumnes “diferents” a l’escola ordinària. Centrat en l’ajuda per adaptar-se al programa escolar. Els alumnes “diferents” són els que s’han d’integrar dins del grup classe.

1.3. INCLUSIÓ

1.3.1. A partir dels 90, valoració de la diversitat com a riquesa; igualtat real. L’escola comprensiva vol oferir a tots els alumnes una educació comuna i individualitzada dins del mateix marc escolar. Busca atendre els nens amb necessitats educatives especials dins del marc de l’escola ordinària evitant la separació i segregació d’aquests alumnes el màxim de temps possible. Se centra en les capacitats individuals i no pas en la discapacitat de l’individu. La inclusió educativa se centra en l’aula i NO en l’alumne.

2. PLA d'ATENCIÓ a la DIVERSITAT (PAD)

2.1. Elaborat per l'equip directiu i el claustre. Impulsat a la CAD. Aprovat en el Consell Escolar.

2.1.1. Mesures organitazatives

2.1.1.1. Organització d’aules segons la necessitat.

2.1.2. Mesures curriculars

2.1.2.1. Mesures d’ajustament d’accés; ajustaments metodològics; ajustaments curriculars (es rebaixa el nivell).

2.1.3. Mesures metodològiques

2.1.3.1. Mesures adoptades pel docent per poder explicar els continguts.

2.1.4. Acció tutorial

2.1.4.1. Dinàmiques i altres recursos que s’utilitzen a les tutories per tractar la diversitat.

3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

3.1. NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

3.1.1. NEE (Necessitats Educatives Especials)

3.1.1.1. DI (Discapacitat Intel·lectual)

3.1.1.1.1. PI

3.1.1.2. DA (Discapacitat Auditiva)

3.1.1.2.1. SIAL, SIEI, PI

3.1.1.3. DV (Discapacitat Visual)

3.1.1.3.1. SIEI, PI

3.1.1.4. DM (Discapacitat Motriu)

3.1.1.4.1. Fisioterapeuta, PI

3.1.1.5. TEA (Transtorn de l'Espectre Autista)

3.1.1.5.1. PI

3.1.1.6. TC (Transtorn de Conducta)

3.1.1.6.1. AIS, PI

3.1.1.7. TMG (Transtorn Mental Greu)

3.1.1.7.1. AIS, PI

3.1.2. NSCD (Necessitats Socials i Culturals Desfavorides)

3.1.2.1. Beques i ajudes + PI

3.1.3. NISE (Nova Incorporació al Sistema Educatiu = 2 anys)

3.1.3.1. PI

3.1.4. Transtorns d'aprenentatge

3.1.4.1. Dislèxia

3.1.4.1.1. PI

3.1.4.2. TDAH

3.1.4.2.1. PI

3.1.5. Abandonament i retard prematur (absentisme)

3.1.5.1. PI

3.1.6. Altres capacitats (superdotats)

3.1.6.1. PI

3.2. Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD)

3.2.1. Caps de departament i EAP

3.2.2. Coordinador/a LIC

3.2.3. Coordinador/a pedagògic Orientador/a educatiu

3.2.4. Director/a Cap d’estudis

3.3. RECURSOS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT

3.3.1. Serveis Educatius de Zona (SEZ) i Específics (SEE) - Recursos institucionals-.

3.3.2. Centres d’ Educació Especial (CEE)

3.3.2.1. Junt amb SEZ i SEE, suport per als centres ordinaris. Proveïdors de serveis i programes específics de suport per a la inclusió educativa.

3.3.3. Recursos humans

3.3.3.1. Interns

3.3.3.1.1. Professorat de suport

3.3.3.1.2. Auxiliars de suport

3.3.3.1.3. Professionals especialistes

3.3.3.2. Externs

3.3.3.2.1. CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

3.3.3.2.2. SERVEIS SOCIALS (SSAP)

3.3.3.2.3. EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència)

3.3.4. Recuros tècnics i materials

3.3.5. Aules i unitats específiques

3.3.5.1. Aula d’Acollida

3.3.5.2. Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE)

3.3.5.3. Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

3.3.5.4. Espais de Benvinguda (EBE)