ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม by Mind Map: ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

1. นักการศึกษา

1.1. บลูม

1.1.1. มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือด้านสติปัญญาด้านร่างกายและด้านจิตใจ

1.2. พาฟลอฟ

1.2.1. การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข

1.3. บรูเนอร์

1.3.1. เรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือคววามรู้เดิม

2. หลักการแนวคิดทฤษฎี

2.1. การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

2.2. ครูมีหน้าที่จัดประการณ์ในห้องเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน

3. ความสำคัญ

3.1. ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้

3.2. กระบวนการคิดหรือการพัฒนาทางสติปัญญา ก็จะเน้นที่กระบวนการคิดอย่างมีคุณภาพ

4. ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและออกแบบนวัตกรรม

4.1. ครูจัดขึ้นในห้องเรียน จะต้องยั่วยุให้เด็กได้ใช้ความสามารถที่มีในตัว ให้เกิดการเรียนรู้ และทำให้เด็กได้มีความ เข้าใจโลกรอบ ๆ ตัวเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

4.2. เพื่อเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น โดยการจัด สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการ การจัดการเรียนการสอน