Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 -1930)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 -1930) by Mind Map: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài   (1919 -1930)

1. I.Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

1.1. 1911: xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, Người từ cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước

1.2. Từ 1911-1918: Người đi khắp Á, Âu, Phi thâm nhập vào phong trào quần chúng kiếm sống và hoạt động cách mạng

1.3. 1919: Người gửi đến Hội Nghị Véc xai bàn Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền lợi cho dân tộc Việt Nam => không được chấp thuận

1.4. 7-1920: đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hòan tòan tin theo Lê- nin và đứng về phía Quốc Tế Cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với -Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .

1.5. 12-1920: gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

1.6. 1921: sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Pa ri.

1.7. 1922: viết báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp

2. II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

3. III.Nguy từ Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925).