Цветен град

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Цветен град by Mind Map: Цветен град

1. Кои Microsoft алатки и апликации ќе бидат искористени во него?

2. Интегрирани наставни предмети

2.1. Кои наставни содржини и предмети ќе бидат интегрирани?

2.2. Македонски јазик

2.3. Математика

2.4. Запознавање со околината

2.5. Техничко образование

2.6. Ликовно образование

2.7. Музичко образование

2.8. Биологија

3. Продукти

3.1. Кои ќе ни бидат крајните продукти?

3.2. Презентација во Power Point

3.3. Видео - реклама во Movie maker

3.4. Макета

3.5. Web-страна

4. Активности

4.1. Кои активности ќе се превземат за реализација на проектот?

4.2. Интервју со личност - архитект за изготвување на план за градчето,

4.3. Изготвување на план за макета

4.4. Реализација на макетата со потребните материјали

4.5. Пишување сторија за Цветниот град

4.6. Креирање на грб и знаме за градчето Добрина

4.7. Дизајнирање на постер за промоција на Цветниот град

4.8. Истражувачки активности за растенија (избор на повеќе видови цветни растенија)

4.9. План и подготовки за уредување на простор со цвеќиња (цветна градина)

5. Оценување

5.1. Кои инструменти и методи ќе ги користиме?

5.2. Практични изведби

5.2.1. Чек листа

5.3. Изведбени активности

5.3.1. Чек листа

5.4. Усни презентации

5.4.1. Холистичка листа

5.5. Писмени извештаи

5.5.1. Аналитичка листа

6. Учесници

6.1. Која возрасна група ќе учествува во проектот?

6.2. Наставници по македонски јазик, математика, техничко образование, ликовно образование, музичко образование, одделенска настава, психолог

6.3. Ученици од III, IV, V, VI VII и VIII одделение

7. Користена литература

8. Microsoft алатки и апликации

8.1. Bring

8.2. Photo story

8.3. Autocollage

8.4. Photosynth

8.5. Microsoft Power Point

8.6. Microsoft Word

8.7. Onenote

8.8. Kodu Game Lab

9. New node