ปฏิบัติการที่2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา by Mind Map: ปฏิบัติการที่2  อัตราการเกิดปฏิกิริยา

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

1.2. 2.เพื่อหากฏอัตราของปฏิกิริยาระหว่างไอออนเปอร์ออกซีไดซัลเฟตและไอออนไอโอไดด์

1.3. 3.เพื่อศึกษาผลของอุณหภมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

1.4. 4.เพื่อศึกษาผลของสารตัวเร่ง

2. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

2.1. 1.โพแทสเซียมไอโอไดด์

2.2. 2.แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต

2.3. 3.โพแทสเซียมคลอไรด์

2.4. 4.แอมโมเนียมซัลเฟต

2.5. 5.โซเดียมไทโอซัลเฟต

2.6. 6.1%น้ำแป้ง

2.7. 7.คอปเปอร์IIซัลเฟต

3. ปัจจัยสำคัญที่ม่ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

3.1. 1.ธรรมชาติของสารตั้งต้น

3.2. 2.ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

3.3. 3.อุณหภูมิ

3.4. 4.ตัวเร่ง

4. หลักการ

4.1. -ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

4.2. -ศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา

5. อุปกรณ์

5.1. 1.ปิเปต ขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.2. 2.ขวดรูปชมพู่ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรและ50ลูกบาศก์เซนติเมตรอย่างละ5ใบ

5.3. 3.เทอร์โมมิเตอร์

5.4. 4.นาฬิกาจับเวลา

6. วิธีการทดลอง

6.1. ตอนที่1 ผลของความเข้มข้นอัตราการเกิดปฏิกิริยา และหากฏอัตรา

6.2. ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังกระตุ้นของปฏิกิริยา

6.3. ตอนที่3 ผลของตัวเร่ง