Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ by Mind Map: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

1.1. Cấu trúc dữ

1.2. Thao tác, phép toán trên dữ liệu

1.3. Ràng buộc dữ liệu

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.1. Đặc trưng

2.1.1. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp

2.1.2. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng

2.1.3. Các bộ phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng

2.1.4. Tên phân biệt các quan hệ

2.2. Định nghĩa

2.2.1. Cơ sở dữ liệu được xây dưng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ

2.3. Khóa

2.3.1. Khóa

2.3.1.1. Tập thuộc tính trong bảng

2.3.2. Khóa chính

2.3.2.1. Kiểm soát đảm bảo sự nhất quán dữ liệu

2.3.3. Liên kết

2.3.3.1. Xác lập dựa trên thuộc tính khóa, tạo liên kết các bảng