Chiến lược đầu tư

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chiến lược đầu tư by Mind Map: Chiến lược đầu tư

1. D-WEALTH

1.1. DW Go:

1.1.1. Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến, được thiết kế dành cho các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm về đầu tư tài chính và muốn kiến tạo con đường đầu tư và tích sản an toàn và tăng trưởng dài hạn.

1.2. DW DMA (Dmaster account)

1.2.1. ủy thác đầu tư và QLTS bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư thiết kế sẵn theo các chiến lược mục tiêu khác nhau

1.2.1.1. VNVALUE

1.2.1.2. VNGROWTH

1.3. DW SMA (Separetly managed account):

1.3.1. tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên biệt theo tài khoản riêng của từng khách hàng, khách hàng có thể lựa chọn ủy thác toàn phần hoặc bán toàn phần.

1.3.1.1. DWEALTH SMA ủy thác toàn phần: khách hàng ủy thác cho chuyên gia quản lý tài sản tự chủ động ra quyết định theo chiến lược đầu tư đã được thống nhất với khách hàng và chia sẻ trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

1.4. DW Hưu trí:

1.4.1. tư vấn đầu tư và quản lý danh mục tích sản hưu trí giúp khách hàng thiết lập kỷ luật tiết kiệm đầu tư và bảo vệ tài sản an toàn cho mục đích an tâm hưu trí.

2. D-STOCK

2.1. Tài khoản giao dịch chủ động DA (Direct Account Service)

2.1.1. được thiết kế dành cho các nhà đầu tư độc lập muốn tự chủ động đầu tư và bảo mật thông tin tài khoản giao dịch. Ngoài ra, vì tài khoản không cần nhu cầu dịch vụ nên các thông tin giao dịch và tài khoản của khách hàng được bảo mật tuyệt đối vì chúng được kết nối thẳng với cổng giao dịch ORS của VNDIRECT.

2.2. Tài khoản tư vấn AA (Advisory account – AEcareby)

2.2.1. tài khoản có chuyên viên tư vấn và chăm sóc dịch vụ, giúp khách hàng kết nối và lựa chọn các dịch vụ và sản phẩm đầu tư phù hợp theo điều kiện đầu tư của từng khách hàng và điều kiện cơ hội cũng như rủi ro của thị trường. Khách hàng có thể tự đặt lệnh hoặc ủy quyền đặt lệnh qua Call center 1900545409

2.3. Tài khoản Môi giới BA (Broker careby account)

2.3.1. dành cho KH có nhu cầu có chuyên gia môi giới tư vấn đầu tư giao dịch và quản lý tài khoản riêng: tư vấn lựa chọn cổ phiếu giao dịch cho từng thời kỳ, tư vấn ra quyết định hành động và quản lý hiệu quả tài khoản giao dịch. Khách hàng có thể chủ động đặt lệnh hoặc ủy quyền đặt lệnh cho môi giới.

3. D-FINANCE

3.1. D-Margin

3.2. Hi-Margin

3.3. UTTB

3.4. DF: vay vốn đầu tư CK

3.5. D-RTT: rút sức mua

4. D-TRADE

5. D-CASH

6. Tư vấn đầu tư

6.1. Wealth Planning

6.1.1. Lớp học SKTC

6.1.2. Lập KHTC

6.2. D-Stock Advisory

6.2.1. D-Stockpick

6.2.2. D-Porfolio

6.3. D-trade Advisory

6.3.1. D-Stockpick

6.3.2. Hi-Margin

6.3.3. D-Trade Virtual

6.4. D-Cash Advisory

6.4.1. D-Cash Fund

6.4.2. Trái phiếu DN lớn có TSĐB

6.4.3. MTOP-P2P