BSM's obligation

PVB Nationwide Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BSM's obligation by Mind Map: BSM's obligation

1. CHO ĐỐI TÁC PVB

1.1. Kế hoạch bán hàng

1.1.1. 1. Lên kế hoạch bán hàng

1.1.2. 2.1. Bán hàng tập trung: GP, GP doanh nghiệp, NHBH

1.1.3. 2.2. Bán lẻ: KH tiền gửi, KH nhà dự án

1.1.3.1. Phân loại KH tiền gửi theo từng mốc số dư tại DVKH

1.1.3.2. KH nhà dự án:.....

1.1.3.3. KH vay:.....kế hoạch giải ngân của từng RM (ST giải ngân/30)

1.1.4. 3. Kế hoạch triển khai

1.1.4.1. Kịch bản bán hàng

1.1.4.2. Mốc thời gian cho từng đầu mục công việc

1.1.4.3. Chia đầu mục công việc cho từng đối tượng: BSM/FSC/BM/KSV/RM/Teller

1.1.5. 4. Giám sát bán hàng

1.2. Training/Workshop

1.2.1. Referral

1.2.2. FSCs

1.3. Bank Visit

1.3.1. BSM visit 100% chi nhánh trong tuần đầu tiên (except V1 & V4)

1.3.2. Kế hoạch làm việc cụ thể

1.3.2.1. Họp với BM/KSV/FSC

1.3.2.2. Giám sát bán hàng

1.4. Nhân sự:

1.4.1. FSCs

1.4.2. Referral: SL nhân sự x 20tr/tháng

1.4.3. Số liệu hiện tại & kế hoạch tuyển dụng

2. NỘI BỘ

2.1. Review hàng tháng:

2.1.1. 2. Nhân sự: BSM

2.1.2. 3. Đề xuất hỗ trợ