Lọc và Sắp xếp DL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lọc và Sắp xếp DL by Mind Map: Lọc  và Sắp xếp DL

1. 1. Sắp xếp dữ liệu

1.1. B1: Chọn một ô trong cột cần SX

1.2. B2: Chọn Lệnh hoặc trong nhóm lệnh Sort & Filter của dãi lệnh Data

2. 2. Lọc dữ liệu theo tiêu chuẩn:

2.1. B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng dữ liệu cần lọc

2.2. B2: Mở dải lệnh Data và chọn lệnh Filter