جلوگیری از تخریب محیط زیست

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
جلوگیری از تخریب محیط زیست by Mind Map: جلوگیری از تخریب محیط زیست

1. سیاست های دولت

1.1. ایجاد کارخانه بازیافت

1.2. جلوگیری از ساخت ویلا در ساحل

1.2.1. جلو گیری از خشک کردن دریا

1.3. ایجاد تسویه خانه آب فاضلاب

1.4. بالا بردن کیفیت سوخت

1.5. ایجاد مسیر های دوچرخه رانی

1.5.1. هم سطح سازی معابر

2. فرهنگ سازی مردم

2.1. استفاده از دوچرخه

2.2. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

2.2.1. کاهش ترافیک درون شهری

2.2.1.1. کاهش باران های اسیدی

2.2.1.2. پرواز با هواپیما

2.2.1.3. کاهش آلودگی هوا

2.2.1.3.1. جمع آوری خودروهای فرسوده

2.3. استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر

2.4. ترویج کتب آموزشی

2.5. ترویج فرهنگ بازیافت

2.5.1. جدا کردن زباله های تر و خشک

2.6. اسراف نکردن مواد غذایی توسط مردم

3. کاهش آلودگی کارخانه ها

3.1. استفاده از تهویه و فیلتر

3.2. ایجاد کارخانه ها در خارج از شهر

4. قطع نکردن درختان جنگل

4.1. باعث کاهش فرسایش خاک توسط باران می شود

4.2. افزایش جانوران و پرندگان

4.3. جلوگیری از ایجاد سیلاب

5. کشاورزی ارگانیک و دوستدار محیط زیست

5.1. کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی

5.2. سیستم شخم حفاظتی یا نو تیلیژ

6. نمایش مستندهای تلویزیونی محیط زیست در حال تخریب

6.1. راز بقا😁

7. اکوسیستم خشکی

7.1. جلوگیری از تخریب خاک

7.1.1. بوته زایی و کاشت درخت

7.1.2. جلوگیری از چرای بی رویه دام به ویژه بز🐐

8. اکوآتیک اکوسیستم

8.1. کاهش آلودگی های نفتی

8.1.1. جلوگیری از نشت نفت به دریا توسط نفت کش ها

8.1.2. جلوگیری از نشت نفت از چاه های نفتی

8.2. کاهش صید ماهی

8.2.1. ایجاد استخرهای پرورش مصنوعی ماهی

8.3. جلو گیری از ریختن فاضلاب کارخانه ها ب رود خانه ها ودریا

9. حمایت از حیوانات

9.1. هزینه برای نجات حیوانات در حال انقراض

9.2. ایجاد کمپین های دوستدار طبیعت وحیوانات

9.3. جمع اوری نایلون های اطراف دریا و جنگل

9.3.1. جلوگیری از مرگ حیوانات