I. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học by Mind Map: I. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học

1. Xác lập phương thức tư duy

2. 1. Khái lược về triết học

2.1. a. Nguồn gốc của Triết

2.1.1. Ra đời khoảng TK VIII-TK VI trước CN

2.1.2. Là hình thái ý thức XH, bộ phân của kiến trúc thượng tầng

2.1.3. Nguồn gốc nhận thức:

2.1.3.1. Sau khi TGQ thần thoại chi phối nhận thức con người

2.1.3.2. Là hình thức tư duy lý luận đầu tiên và khả năng trừu tượng

2.1.4. Nguồn gốc xã hội:

2.1.4.1. Phân công lao động dẫn đến chế độ tư hữu

2.1.4.2. Khi xã hội phân chia giai cấp, nó mang "tính đảng"

2.2. b. Khái niệm Triết học

2.2.1. Triết học là gì?

2.2.1.1. Trung Quốc: Triết=Trí: Thường là con người, xã hội, vũ trụ và tư tưởng tinh thần

2.2.1.2. Ấn Độ: Triết= darshana: con đường suy ngẫm, dẫn con người về lẽ phải

2.2.1.3. Đặc thù: Sử dụng công cụ lý tính, logic

2.2.2. Các nhà kinh điển CN Mác-Lenin về Triết

2.2.2.1. Hệ thống lý luận về Thế giới và vị trí con người

2.2.2.1.1. Quy luật vận động

2.2.2.1.2. Phát triển của tự nhiên

2.2.2.1.3. Xã hội

2.2.2.1.4. Tư duy

2.3. c. Vấn đề đối tượng của Triết trong lịch sử

2.3.1. TK Hy Lạp cổ đại: tri thức thuộc KHTN sau này: vật lý, toán, thiên văn

2.3.2. Thời Trung cổ: Triết học kInh viện, mang tính Tôn giáo

2.3.3. Thời phục hưng, cận đại: tách ra thành môn Khoa học: cơ học, toán học

2.3.4. Triết học cổ điển Đức: " Triết học là khoa học của mọi Khoa học"ở Hêghen

2.3.5. Triết học Mac: lập trường DVBC: -> nghiên cứu quy luật chung của tự nhiên, xã hội và tư duy

2.4. d. Triết học_hạt nhân lý luận của TGQ

2.4.1. Triết học là

2.4.1.1. Thế giới quan

2.4.1.2. Thành phần quan trọng, đóng vai trò cốt lõi

2.4.1.3. Ảnh hưởng & chi phối TGQ khác

2.4.1.4. Quy định mọi quan niệm của con người

2.4.2. Vai trò:

2.4.2.1. Tìm lời giải cho vấn đề Triết học đặt ra

2.4.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá sự trưởng thành mỗi các nhân

3. 2. Vấn đề cơ bản của Triết học

3.1. a. Nội dung