Môi trường Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Môi trường Marketing by Mind Map: Môi trường Marketing

1. Môi trường bên trong

1.1. Sản xuất

1.2. Tài chính

1.3. Nhân sự

1.4. Nghiên cứu & phát triển

1.5. Marketing Mix

1.6. Vị trí, hình ảnh công ty

2. Môi trường bên ngoài

2.1. Môi trường vi mô

2.1.1. Trung gian Marketing

2.1.1.1. Môi giới thương mại

2.1.1.2. Công ty lưu thông hàng hóa

2.1.1.3. Tổ chức dịch vụ Marketing

2.1.1.4. Tổ chức tín dụng

2.1.2. Thị trường

2.1.2.1. Người tiêu dùng

2.1.2.2. Nhà sản xuất

2.1.2.3. Buôn bán trung gian

2.1.2.4. Cơ quan nhà nước

2.1.2.5. Quốc tế

2.1.3. Công chúng

2.1.3.1. Công chúng chính quyền

2.1.3.2. Công chúng địa phương

2.1.3.3. Công chúng tài chính

2.1.3.4. Công luận

2.1.3.5. Giới hoat động xã hội

2.1.3.6. Công chúng nội bộ

2.1.4. Nhà cung ứng

2.1.4.1. Nguồn cung cấp uy tín, chất lượng

2.1.4.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu

2.1.5. Đối thủ cạnh tranh

2.1.5.1. Cạnh tranh nhãn hiệu

2.1.5.2. Cạnh tranh nhu cầu

2.1.5.3. Cạnh tranh ngân sách

2.1.5.4. Cạnh tranh ngành

2.2. Môi trường vĩ mô

2.2.1. Nhân khẩu học

2.2.1.1. Quy mô & tốc độ tăng dân số

2.2.1.2. Cơ cấu dân số (giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ học vấn )

2.2.1.3. Cơ cấu & quy mô hộ gia đình

2.2.1.4. Tốc độ đô thị hóa, sự phân bố dân cư

2.2.2. Kinh tế

2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

2.2.2.2. Lãi suất

2.2.2.3. Tỷ lệ lạm phát

2.2.2.4. Tỷ giá hối đối hiện hành

2.2.2.5. Chính sách thuế

2.2.3. Chính trị - pháp luật

2.2.3.1. Mức độ ổn định của chính phủ

2.2.3.2. Chính sách/ luật pháp về doanh nghiệp

2.2.3.3. Chính sách kinh tế- xã hội liên quan đến kinh doanh và tiêu dùng

2.2.3.4. Các quy định về khách hàng và bảo vệ người tiêu dùng

2.2.4. Tự nhiên

2.2.4.1. Sự biến đổi của môi trường tự nhiên

2.2.4.2. Mức độ sẵn có nguyên vật liệu, năng lượng

2.2.4.3. Vai trò của chính phủ trong bảo vệ môi trường

2.2.5. Văn hóa - xã hội

2.2.5.1. Thị hiếu của người tiêu dùng

2.2.5.2. Hành vi mua hàng

2.2.5.3. Sự ưu tiên của khách hàng

2.2.6. Công nghệ

2.2.6.1. Sự phát triển không ngừng của công nghệ

2.2.6.2. Cách thức khác tiếp cận khách hàng