การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

1. การเรียนในยุคศตวรรษที่21ไม่ต้องการให้เด็กท่องจำเก่ง แต่ต้องการการให้เด็กเกิดการใฝ่เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ

2. แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21

2.1. ความรู้เกี่ยวกับโลก

2.2. ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

2.3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี

2.4. ความรู้ด้านสุขภาพ

2.5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

3. เด็กควรได้รับการปลูกฝังทักษะที่สำคัญได้แก่

3.1. เด็กควรได้รับการปลูกฝังทักษะที่สำคัญได้แก่

3.2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

4. โครงสร้างพื้นฐาน4ด้าน

4.1. มาตรฐานและการประเมินในศตวรรษี่21

4.2. หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21

4.3. การพัฒนาครูในศตวรรษที่21

4.4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

5. ควรเปลี่ยนวิธีการศึกษาจากเป้าหมายคือ"ความรู้"ไปสู่"ทักษะ"และเปลี่ยนจาก"ครู"เป็นหลัก เป็น"นักเรียน"เป็นหลัก

6. การเรียนแบบProject based learning เป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง